Strafrecht

De term strafrecht is een verzamelnaam van drie grote onderdelen, namelijk formeel strafrecht, materieel strafrecht en penitentiair recht. Daarnaast bevat de term strafrecht verschillende vormen van bijzonder strafrecht, waaronder te denken valt aan de bijzondere vormen die Heuvelmans Advocaten behandelt, zoals verkeersstrafrecht, maar ook Europees- en internationaal strafrecht.

Materieel en formeel strafrecht zijn zeer nauw met elkaar verweven.

Het formele strafrecht ziet op enerzijds de bevoegdheidstoedeling van de staat en anderzijds de begrenzing van deze bevoegdheid. Gedacht kan worden aan de bevoegdheid van de politie en het openbaar ministerie om iemand als verdachte aan te merken en vervolgens dwangmiddelen tegen deze verdachte toe te passen zoals een aanhouding.

Het materiële strafrecht leert ons welke concrete gedragingen onder welke omstandigheden strafbaar gesteld zijn. Men zou kunnen zeggen dat het strafrecht de algemene voorwaarden voor strafbaarheid als ook de bijzondere delicten uit het Wetboek van Strafrecht behelst.

Indien u met het strafrecht geconfronteerd wordt kunt u contact opnemen met Heuvelmans Advocaten, in welke fase van het proces dan ook. Heuvelmans Advocaten is in het bijzonder gespecialiseerd in Opiumwet gerelateerde delicten, de mogelijk hieruit voortvloeiende ontnemingskwesties en levensdelicten. Een en ander ook indien de strafrechtelijke verdenking is ontstaan in een ander land.