Bestuursrecht

Het komt voor dat bestuursrechtelijke kwesties raakvlak hebben met het strafrecht of voortvloeien uit strafrechtelijke aangelegenheden. Te denken valt aan sluitingen van woningen- en lokalen op basis van artikel 13b Opiumwet, intrekkingen exploitatievergunningen, Bibob-zaken, maar ook kwesties voortvloeiende uit aangetroffen XTC-laboratoria zoals bodemverontreinigingen en rijbewijskwesties bij het bestuursorgaan CBR.

Voor deze, aan het strafrecht grenzende, bestuursrechtelijke vraagstukken kunt u contact op nemen met Heuvelmans Advocaten.